(773)-791-0663

Cần thợ nails – Moore, Oklahoma

  • April 3, 2019 12:59 am
  • Oklahoma
Top
$900

Cần thợ nails làm full time. Biết làm bôt bao lương $700-$900 Tuần. Tiệm ở Moore.
Khu mỷ trắng, tip cao.
Liên lac: 405-706-1873 Hoặc 405-922-7416 Xin cảm ơn

  • 19,331 views

Location - Tọa Lạc

Moore, Oklahoma,73160,Oklahoma